Aximun - preklady

Navigace

Aktuální všeobecné podmínky platné od 01/30/2020 18:34:44


Úvodné ustanovenie

  1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude na Stránky umiestňovať dáta a súbory, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo dáta a súbory, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi s všeobecne uznávanými morálnymi a etickými pravidlami alebo poškodzujú tretie osoby.

  2. ...

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 01/30/2020 18:34:44.

  2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WebSnadno uvedené na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?site.